hgs  eokul   lgs   kyk  
  17.04.2024  

PMYO Giriş Yönetmeliği Değişti mi?PMYO giriş yönetmeliği değiştirildi. Karar 6 Haziran 2015 tarihli resmi gazetede yayınlandı. 2015 yılında PMYO öğrenci alımı olacak mı? İşte detaylar...

Polis Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği, 6 Haziran 2015 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle değişti.

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 -17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

"f) Sınav merkezi: Başvuru ve sınavların yapılacağı Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarını,"

"ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını,"

"l) İntibak eğitimi: Polis Meslek Yüksekokullarında meslek disiplinine uyum sağlamak için verilen eğitimi,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Yüksekokullara alınacak öğrenci sayısı Başkanlık ile Personel Dairesi Başkanlığı tarafından; Yüksekokulların kapasitesi, Emniyet Teşkilatındaki boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, her yıl, erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı tespit edilir. Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

(2) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda başvuru ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (e), (ğ), (h) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c), (ı) ve (l) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o) bendi eklenmiştir.

"b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,"

"d) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak,

e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,"

"ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,"

"m) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak."

"o) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı "Başvuruda istenen belgeler ve başvuruların alınması" şeklinde, birinci fıkrasının (c), (ç) ve (e) bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

ç) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları,"

"e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,"

"(2) Aranılan nitelikleri taşıyan ve birinci fıkrada istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları Başkanlıkça uygun görülen Müracaat Komisyonlarınca alınır. Müracaat Komisyonu birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, üç rütbeli personel ve en fazla yirmi memurdan oluşur. Komisyonun görevlendirilmesi Başkanlıkta Başkan'ın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile yapılır. Müracaat Komisyonunun görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları ile dokuzuncu fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü fıkrası ile dokuzuncu fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir. Başkanlıkta, sınav takvimi süresince sınavın koordinasyonundan ve kesin sınav sonuçlarının açıklanmasından sorumlu Merkezi Sınav Komisyonu oluşturulur.

(2) Sınavlar ve değerlendirme;

a) Fiziksel yeterlilik sınavı,

b) Mülakat sınavı,

olmak üzere iki aşamada yapılır."

"(5) Ön sağlık kontrolü ile fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda haklarında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilenlerin listesi aynı gün sınav merkezi tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılarak üç iş günü süreyle ilanen tebliğ edilir. Bu hususta tutanak tanzim edilir."

"(7) Hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.

(8) Polis meslek yüksekokulu sınav komisyonları, sayısı ve yerleri Başkanlık tarafından belirlenen sınav merkezlerinde oluşturulur. Komisyonların emrine en fazla yirmişer memur görevlendirilebilir."

"a) Başkanlıkça istenen bilgiler, belirlenecek süre içinde liste halinde ve elektronik ortamda sınav merkezlerince Başkanlığa gönderilir."

"c) "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adayların dosyaları beş yıl, "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" kararı verilen ancak başarı sıralaması sonucunda başarısız olan adaylar ile yedek listesinden Yüksekokullara planlaması yapılmayan adayların dosyaları ise bir yıl süreyle sınav merkezlerinde saklanır. Bu süre içinde talep edilmesi durumunda şahsi belgeleri adaylara geri verilir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu, Başkanlık tarafından belirlenen bir doktor ve iki rütbeli emniyet mensubundan oluşur."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri ile üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) Başkanın onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu, Başkanlık tarafından uygun görülecek birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, iki rütbeli personel ve bir tane Başkanlıkta görevli beden eğitimi öğretim görevlisi veya kurum dışından beden eğitimi öğretmeni veya öğretim görevlisinden oluşur.

b) Fiziksel yeterlilik sınavında adayların fiziksel hareket kabiliyetleri Başkanlıkça belirlenecek alanlara ve kriterlere göre ölçülür.

c) Adayların fiziki yeterlilik kabiliyetlerinin değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılır.

ç) Fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda, 60 puanın altında alan adaylar başarısız sayılırlar. Fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler."

"ç) Mülakat sınavında adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirmesini mülakat komisyonu ile paylaşır. Adaylara Soru Hazırlama Komisyonunca hazırlanarak Soru Denetleme ve Soru Bankası Oluşturma Komisyonunca uygun görülen soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirme adayın;

1) Konu hakkında bilgi düzeyi,

2) Kendisinden istenileni kavrama,

3) Özgüveni,

4) İfade etme yeteneği,

5) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir. Mülakat sınavı komisyonu, başarılı olan adaylar hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur", başarısız adaylar hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15 - (1) Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziki yeterlilik sınavı puanının % 30'u, mülakat sınavı puanının % 40'ı ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 30'unun toplamıdır. Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, bayan ve Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla YGS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) Yüksekokullara alınacak öğrenci sayısına göre belirlenen asıl erkek ve asıl bayan öğrencinin, belirtilen kategorilerde ayrı ayrı olmak üzere % 30'una tekabül eden sayıda yedek aday, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Sınavı kazananların Yüksekokullara planlanması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılır."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Geçici kayıt sırasında adaylardan; lise diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı, yükseköğrenime devam edenlerden öğrencilik belgesi istenir. Asılları verilemeyen belgelerin noter/kurum onaylı suretleri de kabul edilir. Ancak, bu belgelerin asıllarının eğitime başlama gününe kadar getirilmesi zorunludur. Getirilmemesi halinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile yüksekokuldan çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, yüksekokuldan çıkarılan adaylar bir daha Yüksekokul giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir."

MADDE 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/5/2008

26879

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/6/2010

27620

2-

20/5/2011

27939

3-

3/4/2012

28253

4-

26/3/2013

28599

5-

25/6/2014

29041