hgs  eokul   lgs   kyk  
  17.04.2024  

2018 YGS Aday Başvuru Formu Nasıl Doldurulacak?

2014 YGS-OSYS ADAY BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAK?


Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir (Bkz. Şekil 3). Form, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır.

Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden adaylar tarafından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.
1. T.C. KİMLİK NUMARASI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklar ve UYRUĞU alanında T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.

T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar bu alana, T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi'nden (MERNİS) almış oldukları "9" ile başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası) yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS'ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır.

MERNİS'ten YU Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir "Belge Kodu" edineceklerdir. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. numaralarını edineceklerdir.

Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS'te Y.U. numarası bulunmayanlar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak edindikleri "Belge Kodu" ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını alacaklardır.

2. ADI

3. SOYADI

4. BABA ADI

5. ANNE ADI

6. DOĞUM TARİHİ

7. CİNSİYETİ

8. DOĞUM YERİ

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE

10. UYRUĞU

T.C. uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) "T.C." seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular, "Bulgaristan'dan göç" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular, "KKTC" seçeneğini işaretleyeceklerdir. Uyruğundan biri T.C. olan KKTC uyruklular "T.C." seçeneğini işaretlemelidir.

KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarını da yazacaklardır.

Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler "Yabancı Uyruklular" seçeneğini işaretleyeceklerdir (Sadece bu seçeneği işaretleyen yabancı uyruklu adayların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri ÖSYS kapsamı dışındadır. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.).

Birden fazla uyruğu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebilirler.

11. YAZIŞMA ADRESİ

KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, YAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.

12. TELEFON NO.

13. E-POSTA ADRESİ

11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.

14. OKUL ADI VE KODU

15. OKUL TÜRÜ VE KODU

16. ALAN ADI VE KODU

17. OKUL NUMARASI

18. MEZUNİYET TARİHİ

19. NOT SİSTEMİ

20. DİPLOMA NOTU/PUANI

14., 15., 16., 17., 18., 19. ve 20. bilgi alanlarına, 2013-2014 öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan adaylar okul adı, okul türü, alan adı ve kodları ile okul numarası bilgilerini yazacak; mezuniyet tarihi, not sistemi ve diploma notu alanlarını boş bırakacaklardır. Mezun durumda olan adaylar ise bu alanların tümünü dolduracaklardır.

Mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS'ye başvuru yapacak olanlar başvurularını, sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır. Bu adayların eğitim bilgileri, yanlarında bulunduracakları diploma veya mezuniyet belgelerine uygun olarak başvuru görevlisi tarafından sisteme kaydedilecek ve ilgili diploma/mezuniyet belgesinin onaylı bir örneği bu görevli tarafından alınacaktır. Bu nedenle bu durumdaki adayların belgelerinin asıllarını değil onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları gerekir.

Adaylar, diploma/mezuniyet belgelerinin noter onaylı veya mezun olduğu okul müdürlüğünden ön ve arka yüzü onaylı bir örneğine T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklar ve 2014-ÖSYS Aday Başvuru Formuna ekleyerek başvuru görevlisine teslim edeceklerdir. Bunun dışında hiçbir belge başvuru görevlisi tarafından teslim alınmayacaktır.

DİKKAT! Okulunuzun kodunu, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet sayfasında ÖSYS başvuru bilgileri içinde yer alan "Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı"ndan öğrenebilirsiniz. Okul türü ve alan bilgilerinizi Tablo 6 ve Tablo 7'den bularak ilgili alanlara yazınız.

Bu bilgilerden hiçbirini bulamayan adaylar ilgili bilgi alanlarına "Diğer" yazacaklardır. Ancak, "Diğer" yazan adaylar, belirli tür ve alanlara tanınan ayrıcalıklardan yararlanamazlar.
Ortaöğretim kurumlarındaki program türleri için kullanılan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu kılavuzda "alan" terimi kullanılmıştır.

> 21. ÖĞRENİM DURUMU VE KODU

Bu alana, aşağıda yer alan seçeneklerden size uygun olanını koduyla birlikte yazınız.22. YGS'YE GİRME ISTEGI
Şekil 4'ü inceleyerek aşağıdaki seçeneklerden hangisini işaretlemeniz gerektiğini belirleyiniz.

YGS'ye girmek istiyorum.
("Sınavsız geçiş" hakkı olmayan adaylar ile "sınavsız geçiş" hakkı olup ayrıca, YGS'ye girmek isteyen adaylar da bu seçeneği işaretleyeceklerdir.)

Sınavsız geçiş hakkım var, YGS'ye girmek istemiyorum, sadece sınavsız geçişe başvurmak istiyorum. ("Sınavsız geçiş" hakkı olmayan adaylar bu seçeneği işaretlememelidir.)

10,00 TL başvuru ücreti yatırarak 2. seçeneği işaretleyen ve başvuru işlemini tamamlayan adaylar, YGS'ye girmek istedikleri takdirde başvuru süresi tamamlanmadan 30,00 TL fark yatıracaklar ve https://ais.osym.gov.tr adresinden YGS SINAV MERKEZLERİ
Sınav merkezlerinin adları ve kodları Liste 1'de yer almaktadır. Bu alan YGS'ye girmek isteyen adaylar tarafından doldurulacaktır. Sadece sınavsız geçişe başvuran adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

Tercih alanına, adayın okulunun bulunduğu veya adresinde yer alan merkez, sınav merkezi tercihi olarak yazılacaktır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz.

Tercih olarak seçilebilecek sınav merkezleri de sistem tarafından, adayın okulunun bulunduğu veya adresinde yer alan merkeze en yakın sınav merkezlerinden biri olarak sınırlandırılmıştır. Bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden biri yazılabilecektir.
ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir.

Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, ÖSYS başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (ÖSYS'ye son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda sınav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM'ye aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilir. Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmaz.

Bu nedenle aday, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendisine en uygun olan merkezi seçmelidir. Başvuran aday sayısının 1000'in altında olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilecektir.

DİKKAT! İstanbul'da sınava girmek isteyen aday sayısının İstanbul'daki binaların kapasitesinden çok fazla olacağı öngörüsü ile İstanbul'da sınava girme tercihlerine bazı sınırlamalar getirilmiştir. İstanbul'da sınava girmek isteyen adayların şu kurallara uymaları gerekir:

Adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olan adaylar, İstanbul'daki bölgelerden istediklerini, sınav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler.

Adres ili ve okul ilinden yalnız biri İstanbul olan adaylar, sınav merkezi tercihlerinden sadece birini İstanbul'daki bölgelerden yapabilirler.

• Adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olmayan adaylar İstanbul'da sınava girme tercihi yapamazlar. ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar ve adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde belirtilen adresinin bulunduğu sınav merkezine atayabilir. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir.

24. YGS VE/VEYA LYS SOSYAL BİLİMLER SINAVINDA (LYS-4) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU

Adaylar bu alanda, aşağıdaki seçeneklerden kendi öğrenimlerine uygun olanı işaretleyeceklerdir.

Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım.
(Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olan tüm adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları dâhil), bu seçeneği işaretleyeceklerdir. Bu seçeneği işaretleyen adaylar, sınavda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplayacak, ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplamayacaktır. Bu durumdaki adaylar, ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplasalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım.
(Ortaöğretimde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan tüm adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), bu seçeneği işaretleyeceklerdir. Bu seçeneği işaretleyen adaylar, sınavda ilave Felsefe/Felsefe Grubu sorularını cevaplayacak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplamayacaktır.

Bu durumdaki adaylar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplasalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.)
Bu bilgiler; Millî Eğitim Bakanlığının e-okul sisteminden de kontrol edilerek, sistemdeki bilgiler doğrultusunda işlem yapılabilecektir.

25. ASKERÎ OKULLARA GİRME İSTEGİ

Bu alanı, kılavuzun sonunda yer alan "Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarına Girmek İsteyen Bayan ve Erkek Adayların Dikkatine" ile "Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okullarına Girmek İsteyen Erkek Adayların Dikkatine" duyurusunu okuyarak işaretleyiniz. Bu alanı işaretlemek, bu okullara başvuru niteliği taşımaz.


Bu okullara başvurular, duyurularda belirtildiği şekilde ilgili kurumların resmî İnternet sitesinden yapılmalıdır. Bu alanda değişiklik yapmak isteyen adaylar değişikliği, https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kendileri yapacaklardır. Bu alanda yapılmak istenen değişikliğe ilişkin Merkezimize gönderilen dilekçeler işleme alınmayacaktır. Bu okullara gitmek istemeyen adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

26. BOY VE KİLO (Bu bilgiler, adayların sınav merkezi tercihleri de dikkate alınarak salon atamalarında
adaya uygun salonları belirlemek için kullanılabilecektir.)

27. SAĞLIK/ENGEL DURUMU BİLGİLERİ

Bu alan, sınava başvuran engelli adaylar ile sağlık sorunu nedeniyle engelli salonunda sınava alınması gereken adaylar tarafından doldurulacaktır. Diğer adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan tüm adayların başvuru süresi içinde, verdikleri bilgileri doğrulayan bir Devlet veya Üniversite hastanesinden alınmış sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel/sağlık durumlarını anlatan bir dilekçe ekinde ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur. Sağlık raporu süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan adayların bu alanı boş bıraktıkları kabul edilecek ve işlemler bu doğrultuda devam edecektir.

Adaylar SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir. DİKKAT: Bu alanda işaretleme yapan adayların, Kılavuzda yer alan "ENGELLİ/SAGLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAGLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

28. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEGİ
29. ADAYIN İMZASI

2014-YGS/LYS Sınav Merkezleri:
LYS'ler sadece il merkezlerinde yapılacaktır.

Ankara-Kuzey 1 (Keçiören/Etlik/İncirli)
Ankara-Kuzey 2 (Etimesgut/Sincan)
Ankara-Kuzey 3 (Yenimahalle/Batıkent/Demetevler)
** İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir) *** İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli
İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
İstanbul-2 (Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy)
İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
İstanbul-4 (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)
İstanbul-6 (Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar/Eyüp)
İstanbul-7 (Gaziosmanpaşa/Başakşehir/Sultangazi/Arnavutköy)
İstanbul-8 (Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli)
İstanbul-9 (Çatalca/Silivri/Büyükçekmece)